Tillbaka till Medlemsinformation

Stagdar

STADGAR FÖR GRÖNEMADS STALLKLUBB

 

&1. NAMN OCH ORGANISATION

Föreningens namn är Grönemads Stallklubb och har sitt säte i Vårgårda kommun.

& 2. ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att främja häst- och rid intresserade för gemensamma aktiviteter på olika nivåer.

& 3.VERKSAMHET

Att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och hålla i verksamheter som medlemmarna önskar inom föreningens ekonomiska ramar.

& 4. MEDLEMSKAP

Varje enskild person eller familj kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till föreningen, vilken fastställs av årsmötet.

& 5. STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valbara personer till styrelsen skall vara medlem i föreningen. Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser övriga behövliga befattningshavare. Föreningens styrelse kan variera i antal, antal bestäms på årsmötet. För att styrelsen skall vara för beslutför krävs att minst hälften av de ordinarie ledamöterna närvarar.

& 6. VALPERIOD

Styrelsens ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter är sittande tills de avgår.

& 7. REVISORER

Revisor väljs på ett år.

& 8. VALBEREDNING

Valberedning arbete hanteras av styrelsen.

& 9. FÖRENINGENS FIRMA

Föreningens firma tecknas av kassör.

& 10.RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

& 11. ÅRSMÖTE

Styrelsen kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte i god tid innan mötet, och detta sker via sina vanliga informations vägar.

& 12. DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötes sekreterare.
 4. Val av person att justera protokollet.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Årsmötets behöriga utlysande.
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse.
 10. Val av ordförande.
 11. Val av revisor.
 12. Val av antal och övriga styrelsemedlemmar
 13. Fastställande av medlemsavgiften.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande

(Fastställande av tid för nästa styrelsemöte)

& 13. STADGAÄNDRING

Fastställande av ändring i föreningens stadgar måste för att äga giltighet, beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall anges i kallelsen.

& 14. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För att beslut om föreningens upplösning måste minst 3/4 av föreningens röstberättigade medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet. Sådant beslut måste, för att äga giltighet, fattas på ett årsmöte med en majoritet av minst 3/4 av de avgivna rösterna. Om medlemmarna bjudits in till tre möten utan att 3/4 av medlemmarna har varit närvarande faller beslutet på styrelsen. Upplöses föreningen skall dess tillgångar skänkas till behövande i en liknande verksamhet.